Wat zijn beschermde vogels?

In Nederland hebben we een Wet natuurbescherming. Dit houdt in dat de bescherming van alle inheemse vogels en andere planten en diersoorten is geregeld in een wet. Maar wat houdt dat in?

Zorgplicht voor vogels

Wat deze wet inhoudt, is dat er een zorgplicht is. Het betekent dat iedereen zorgt voor het behouden en onderhouden van de leefgebieden voor flora en fauna. Oftewel dat je de natuur laat voor wat het is en zorgt dat je handelingen, geen nadelige gevolgen heeft voor de natuur. 

Rode lijst

Er zijn rode lijsten die soorten hebben vastgelegd die kwetsbaar zijn of bedreigd worden. Het is geen juridische status, maar heeft wel een belangrijke signaleringsfunctie. Er bestaan 4 rode lijsten. Voor deze groepen worden er actieve beschermingsmaatregelen aangenomen. Dit houdt in dat hun leefgebied wordt verbeterd. De 4 rode lijsten hebben betrekking op Nederlandse broedvogels, overwinterende vogels, en bedreigde vogels.

Beschermde Nederlandse broedvogels

Internationale regelgeving heeft Nederland verplicht om extra aandacht te besteden aan vogelsoorten die kwetsbaar zijn. Deze vogelrichtlijn vereist dat we onderzoek doen naar de populaties en uitzoeken hoe we deze soorten kunnen beschermen. Zodra dit uitgezocht is, is het de taak dat deze verbeteringen van de leefgebieden ook uitgevoerd worden. Op die manier beschermen we de bedreigde vogelsoorten en behouden we ze voor de toekomst.

Oorzaken afname vogels

Er zijn verschillende oorzaken voor de afname van de vogelpopulatie. Daaronder vallen bijvoorbeeld de grootschalige verandering van landgebruik, de intensieve landbouw, infrastructuur en vervuiling van binnenwateren. Door deze oorzaken zijn vogels genoodzaakt om te vertrekken en op zoek te gaan naar een ander leefgebied. Door vervuiling worden vogels helemaal bedreigd. Hierdoor vinden ze moeilijker voedsel en overleven ze het niet.

Aandacht vragen

Door het samenstellen en het publiceren van de rode lijsten, wordt er aandacht gevestigd op de bedreigde vogels. Dit zijn er namelijk veel meer dan je denkt! Zodra ze op de rode lijst komen, gaat het al niet goed met ze. Maar het tij kan gekeerd worden als de juiste stappen ondernomen worden. Voor niet alle soorten zijn we op tijd, want zo zijn de duinpieper en bonte strandloper al verdwenen in Nederland.

Voor sommige bedreigde vogels is het nog niet te laat. De gradaties in de rode lijst variëren van ernstig bedreigd tot kwetsbaar. Daarom wordt er ook een oranje lijst opgesteld. Hier staan bijvoorbeeld de kievit en scholekster op. Hier in zien ze een verandering in aantallen en leefgebieden, waardoor ze op tijd kunnen ingrijpen.